سیستم جامع آموزش منابع انسانی (جام) با هدف مدیریت فرآیندهای آموزش در سازمان ها شامل ‌نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت اجرایی آموزش و ارزشیابی اثربخشی آموزشی منطبق با استاندارد ISO10015 و هماهنگ با نظام جامع آموزش کارکنان طراحی گردیده است. این سایت به منظور ارائه خدمات پشتیبانی سریعتر و با کیفیت تر این محصول راه اندازی گردیده است.

تلفن تماس: 91004737-021
گواهینامه امنیتی افتای سامانه مدیریت آموزش جام

گواهینامه افتا